סגירת תיק בהסדר

הסדר מותנה

המטרה העיקרית של עילת הסגירה בהסדר הינה להקל על העומס על בתי המשפט, כאשר נסיבות וסוג העבירה מאפשרים לסגור תיק בעילה זו. סגירה בהסדר תתאפשר רק אם קיימות ראיות מספיקות להגשת כתב אישום ועל התובע לפרט ולנמק מדוע בחר בסגירה של התיק בעילה זו.

למעשה, נערך הסדר בין התביעה לחשוד ובו יודה החשוד במיוחס לו ויתחייב לקיים תנאים מסוימים, בתמורה להתחייבות החשוד התביעה תימנע מלהגיש את כתב האישום נגדו, והתיק ייסגר בעילה של "סגירה בהסדר". 

התביעה רשאית להציע לחשוד סגירת תיק בהסדר, בהתקיים מספר תנאים: 

  1. מדובר בעבירה קלה מסוג חטא או עוון שהעונש עליה עד שלוש שנות מאסר. 
  2. לאחר שהחומר הראיות נבחן, התובע סבר שהוא מספיק להרשעה אך העונש המתאים אינו כולל מאסר בפועל.
  3. לחשוד אין עבר פלילי במשך חמש השנים האחרונות (מביצוע העבירה), ולא מתנהל הליך פלילי נוסף כנגד החשוד. 
  4. אינטרס הציבור לא ייפגע כתוצאה מעריכת הסדר זה. 

ההסדר כולל בין היתר את הודאת החשוד, התנאים וחובתו של החשוד לעמוד בתנאים אלו, התקופה שבה ההסדר צריך להתקיים וכיצד החשוד למעשה יוכיח כי עמד בתנאים אלו.

חושב לציין, כי אם החשוד מפר את תנאי ההסדר – התובע יגיש את כתב האישום כמו שהוא, אסור להוסיף עונש של מאסר בפועל אלא אם השתנו העובדות ו/או הגיע מידע חדש