העמדה לדין / סגירת תיק

על מנת להעמיד לדין על התביעה להראות כי קיים סיכוי סביר להרשעה בבית המשפט. אם הוחלט שלא להעמיד לדין, יש למסור על כך הודעה בכתב לחשוד ולמתלונן.

יצוין, כי הודעה על סגירת התיק תימסר לחשוד ולמתלונן. המתלונן רשאי להגיש ערר על סגירת התיק, והחשוד רשאי להגיש בקשה לשינוי עילת סגירת התיק. 

אם הוחלט להעמיד לדין, מוגש כתב אישום לבית המשפט המוסמך. אם הוחלט שלא להעמיד לדין, התיק ייסגר באחת מהעילות כפי שיפורט:

חוסר עניין לציבור:

עילה זו רלוונטית כאשר נמצאו ראיות לביצוע העבירה, אך נסיבות העבירה ונסיבותיו האישיות של החשוד, יחד עם שיקולים שונים של מדיניות, מצדיקים את סגירת התיק. 

למעשה, המסקנה שאליה הגיע התובע, כי אין עניין ציבורי להעמדה לדין ולא יגרם נזק לאינטרס הציבורי עקב סגירת התיק. 

כאשר התיק נסגר מסיבה זו, הרישום המשטרתי לא ימחק, לכן, יש אינטרס להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה.

היעדר ראיות מספיקות:

לאחר שהסתיימה החקירה, התובע קיבל את חומר החקירה וסבר כי אין מספיק ראיות להעמדה לדין. המשמעות היא שהתיק יסגר אך הרישום המשטרתי ישאר. 

על מנת לשנות את עילת הסגירה, יש להגיש בקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה. הבקשה תוגש לאותו גורם שסגר את התיק. 

לחשוד יש אינטרס לבקש מהתביעה לשנות את עילת הסגירה על מנת שלא יהיה רישום משטרתי.

אין אשמה פלילית:

לאחר שהסתיימה החקירה, התברר כי החשוד לא אשם. למעשה, אם התובע הגיע למסקנה כי הראיות שנאספו מצביעות על כך כי החשוד חף מפשע, התיק ייסגר בעילה זו. 

יצוין, כי במקרה שהתובע סבור כי קיים ספק לגבי חפותו של החשוד, אך אין מספיק ראיות בחומר החקירה, ייסגר התיק מחוסר ראיות מספיקות ולא בחוסר אשמה. 

תיק שנסגר בעילה של חוסר אשמה/אין אשמה פלילית – יימחק מרישומי המשטרה.

הסדר מותנה / סגירת תיק בהסדר:

התובע רשאי להציע לחשוד הסדר מותנה, לפיו החשוד יודה בעבירה, יעמוד בתנאים שיקבעו, ולאחר מכן התיק נגדו ייסגר. הרישום במשטרה יהיה "סגירת תיק בהסדר".

ערר:

על החלטה שלא לחקור או לא להעמיד לדין רשאי המתלונן להגיש ערר, באמצעות המשטרה או התובע, תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.